Về việc học tiếp lên

Về kỳ thi nhập học tiến cử đặc biệt của khóa học đặc biệt ở các khoa, viện sau đại học của Đại học Kansai.

Tại một số khoa và đa số các viện sau đại học của Đại học Kansai đều áp dụng kỳ thi nhập học dạng tiến cử với đối tượng là du học sinh có thành tích ưu tú tại khóa học đặc biệt dành cho du học sinh. Trường hợp được tiến cử từ khóa học đặc biệt dành cho du học sinh, sẽ được miễn thi viết và có thể tham dự kỳ thi nhập học chỉ bằng phỏng vấn hoặc thi vấn đáp. Các khoa, khoa nghiên cứu sau đại học sau đây hiện tại đang áp dụng kỳ thi nhập học dạng tiến cử.

Khoa
 • Khoa luật học
 • Khoa văn học
 • Khoa kinh tế
 • Khoa kinh doanh thương mại
 • Khoa hoạch định chính sách
 • Khoa sức khỏe con người
 • Khoa an sinh xã hội
Viện sau đại học
 • Khoa nghiên cứu luật học
 • Khoa nghiên cứu văn học
 • Khoa nghiên cứu kinh tế học
 • Khoa nghiên cứu kinh doanh thương mại
 • Khoa nghiên cứu thông tin tổng hợp
 • Khoa nghiên cứu khoa học và kỹ thuật
 • Khoa nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ
 • Khoa nghiên cứu an sinh xã hội
 • Khoa nghiên cứu văn hóa Đông Á
 • Khoa nghiên cứu quản trị
 • Khoa nghiên cứu kế toán (Viện sau đại học chuyên ngành kế toán)

*Có trường hợp thay đổi mà không báo trước về khoa, khoa nghiên cứu đang áp dụng kỳ thi nhập học dạng tiến cử.

Về việc hỗ trợ học tiếp lên.

Chúng tôi áp dụng chế độ nhà tư vấn học thuật được bố trí cho tất cả các du học sinh của khóa học đặc biệt. Các nhà tư vấn học thuật hỗ trợ tận tình việc học tiếp lên của du học sinh trong khóa học đặc biệt thông qua việc trao đổi về việc này.

Tình hình thi đậu (Thành tích thực tế năm 2020)
Đại học Hệ chính quy
 • Đại học Kansai: 16,
 • Đại học Aomori: 1,
 • Đại học Osaka Gakuin: 1,
 • Đại học Kinh tế Osaka: 1,
 • Đại học Kyoto Seika: 2,
 • Đại học Kobe Gakuin: 1,
 • Đại học Quốc tế Kobe: 3,
 • Đại học Nữ sinh Kobe Gakuin: 1,
 • Đại học Kokushikan: 2,
 • Đại học Takushoku: 1,
 • Đại học Khoa học Chiba: 1,
 • Đại học Digital Hollywood: 1,
 • Đại học Phúc lợi Tokyo: 2,
 • Viện Khoa học và Công nghệ Sinh học Nagahama: 1,
 • Đại học Momoyama Gakuin: 1,
 • Đại học Waseda: 1,
 • Đai học Freiburg: 1.
Hệ không chính quy
 • Đại học Otemon Gakuin: 1.
Sau đại học Hệ chính quy
 • Viện sau đại học Đại học Kansai: 4,
 • Viện sau đại học Đại học Kwansei Gakuin: 1,
 • Viện sau đại học Đại học Ngoại ngữ Kyoto: 1,
 • Viện sau đại học Đại học Công nghiệp Kyoto: 1,
 • Viện sau đại học Đại học Ritsumeikan: 2.
Hệ không chính quy
 • Viện sau đại học Đại học Kobe: 1.

※Trong trường hợp học viên của khoá học đặc biệt dành cho du học sinh (Bekka) mong muốn học lên tiếp bậc đại học hay bậc thạc sĩ tại trường Đại học Kansai, sẽ được giảm 50% học phí.

Đến đầu trang này