Tổ chức Lễ nhập học Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Kansai học kỳ mùa Thu năm 2023

2023/09/27

Ngày 22 tháng 9, Đi hc Kansai đã long trng t chc L nhp hc Khóa hc đc bit dành cho du hc sinh hc kỳ mùa Thu năm 2023 ti Qung trường Quc tế Minamisenri. Hc kỳ này có 43 hc viên nhp hc, ti t 7 quc gia, vùng lãnh th khác nhau, bao gm M, Indonesia, Canada, Singapore, Đài Loan, Trung Quc và Vit Nam.

Hiu phó Fujita đã phát biu din văn khai ging, Giám đc điu hành Yano đã gi li chúc mng ti các tân hc viên. Đi din hc viên mi nhp hc, bn Wan đã phát biu li tuyên th.

Sau l khai ging, tic chào mng được t chc vi li chào mng đến t Giám đc Trung tâm Giáo dc Quc tế Yamamoto, Phó Giám đc trung tâm Furukawa và các ging viên ca Khóa hc đc bit. Các hc viên đã tht cht tình bn qua ba ăn nh vi ging viên và nhng người bn mi, đng thi tiến thêm mt bước mi hướng ti mc tiêu ca mình.

Đến đầu trang này