Thông báo về việc mở trang web dự án kỷ niệm 10 năm

2022/11/30

Nhà trường đã nhn được tin nhn chúc mng t các sinh viên tt nghip cùng các t chc liên quan, và trang web cho d án k nim 10 năm đã được m.

Nhà trường hy vng rng mi người có th cm nhn được không khí ca Khóa hc Đc bit dành cho Sinh viên Quc tế ca Đi hc Kansai (Bekka) qua tng ni dung.

S kin k nim 10 năm s được t chc vào th By, ngày 11 tháng 3 năm 2023.

Thông tin chi tiết s được thông báo tun t trên trang web.

Đến đầu trang này