Về việc hủy khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn mùa hè

2020/04/02

Trước những ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona mới (COVID-19), nhà trường đã quyết định hủy khóa học này vào mùa hè năm 2020.
Về khóa học vào mùa đông năm 2021, nhà trường sẽ thông báo lại ngay khi có thông tin chi tiết.

Đến đầu trang này