Tổ chức lễ hoàn thành Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Kansai Học kỳ mùa Xuân năm 2021.

2021/09/14

L hoàn thành Khóa hc đc bit dành cho du hc sinh hc kỳ mùa xuân năm 2021 được t chc vào ngày 10 tháng 9 vi 10 hc viên hoàn thành khóa hc.

Ti bui l, Hiu phó Fujita và Giám đc Điu hành Yano đã gi nhng li chúc mng và đng viên ti các hc viên. Bn Nguyn Huỳnh Hng Hi Yến, đi din hc viên nhn bng và phát biu, đã bày t lòng biết ơn cùng nguyn vng ca mình rng "Tôi đã gp g nhng người bn khác quc tch, đã thu hoch được muôn vàn điu trong quá trình cùng nhau n lc hc tp. Đây là tài sn quý giá trong cuc đi tôi. Tôi s khc ghi trong lòng nhng li chúc, li khích l và bước đi bước đu tiên trong cuc đi mi ca mình".

Sau bui l, tic chia tay đã được t chc, Giám đc Trung tâm Giáo dc Quc tế, thy Yamamoto gi li chúc mng, trao chng ch hoàn thành khóa hc và quà lưu nim tng hc viên. Các hc viên vi n cười rng r t đây s có mt khi đu mi trên con đường ca mình.

Đến đầu trang này