Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn mùa Đông khóa 2 Buổi thuyết trình thành quả

2019/02/28

Vào ngày 22 tháng 2, buổi thuyết trình thành quả dành cho học viên đã được tổ chức. Các học viên có những thuyết trình thú vị về khác biệt văn hóa phát hiện trong quá trình giao lưu với sinh viên Nhật Bản hay giới thiệu về đất nước mình.

Đến đầu trang này